Przejdź do treści Przejdź do menu

Świetlica

ZASADY DZIAŁANIA ŚWIETLICY

w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku- Białej

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

  1. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w szkolnej świetlicy będą prowadzone dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III.
  2. Rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy klasy potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej ( wniosek).
  3. Godziny pracy świetlicy/ grupy zostaną ustalone po zebraniu z informacji od zainteresowanych rodziców.
  4. W grupie świetlicowej może przebywać maksymalnie 12 uczniów, w miarę możliwości pod opieką stałego wychowawcy oraz w wyznaczonej na stałe sali.
  5. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali będzie nie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
  6. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole pozostaną w miarę możliwości otwarte tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
  7. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w sali, w której dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci będą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki powinny być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
  8. Podczas pobytu dzieci w szkole obowiązują PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej w czasie epidemii COVID-19 
  9. Ponadto dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, dodatkowo mają obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i innych salach.

 Wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć opiekuńczych - plik PDF