Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp3bb.pl.
Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest • Agata Trochimiak- Przewoźnik, sp3bb@op.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu + 48 33 812 44 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Osuchowskiego 8 ma 4 kondygnacje. Posiada 3 wejścia.

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły- łatwa lokalizacja od strony jezdni. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. W celu dostania się na kondygnację należy pokonać 3 schody. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Dwa wejścia boczne od strony placu szkolnego- wykorzystywane jako ewakuacyjne.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na I piętrze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

Budynek przy ulicy Asnyka 30  ma 4 kondygnacje. Posiada 4 wejścia.

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły – dojście od ulicy  szerokim chodnikiem. Dojście do drzwi głównych wymaga pokonania 5 schodów, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi.

Dwa wejścia boczne od strony parkingu oraz jedno od strony boiska – wykorzystywane są jako ewakuacyjne.

Sekretariat szkoły i gabinet wicedyrektora znajdują się na parterze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

 

Jednostka nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie; pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.