Zadania szkoły

 

  • Szkoła zapewnia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie ksztalcenia.
  • Szkoła stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
  • Szkoła zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
  • Tworząc warunki wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów, szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych, a także napotykających na trudności w nauce.
  • Szkoła umożliwia realizację indywidualnego programu oraz toku nauki.
  • W pracy dydaktyczno - wychowawczej, szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

 

Copyright © 2010 SP nr 3.